ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έκδοση: 2
Ημερομηνία: 11/01/2024
Σελίδα: 1 / 9

Η εταιρία AGGELOU CONSTRUCTIONS Μ.Ι.Κ.Ε , έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της στο περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:

 • προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της
 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της
 • καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα περιβαλλοντικά θέματα και στα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (α΄ ύλες και ενέργεια) με τον πιο αποδοτικό και τεχνικά εφικτό τρόπο,
 • συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία,
 • διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που είναι εφικτό,
 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας στην εργασία.
 • επιδιώκει την συνεχή περιβαλλοντική συμμόρφωση αλλά και βελτίωση.
 • παρέχει κάθε μέσο που απαιτείται για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που απορρέουν κατά την υλοποίηση των εργασιών
 • επιδιώκει την συνεχή βελτίωση στην διαχείριση και τις επιδόσεις στην Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων, με κατάρτιση, υλοποίηση και αναθεώρηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και στόχων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • λαμβάνει τα απαιτούμενα μέσα προστασίας και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στους συναλλασσόμενους και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη

Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ